Έντυπα και συσκευασίες πιστοποιημένα κατά 

FSC (Forest stewardship counsil)